Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA
Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy

Podstawy prawne działania

Zadania Gminy

Organy Gminy

Działalność Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Zarządzenia Burmistrza

Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Rafał Majewski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-06-10 08:49
Ostatnia zmiana: 2005-12-09 14:01
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:2465
Wszystkie strony:1783778

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plZadania Gminy 
Zakres działania i zadania gminy  
 
Art. 6  
 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
   
 2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.
   
Art. 7.    
 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:  

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody orazgospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,  

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
 1. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. 
 2. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
   
Art. 8.
 
 1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
 2.  Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
  2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
  2b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje sąd powszechny.
 3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.
 4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia. 
 5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych. 
 
Art. 8a.
Gmina ma obowiązek przejęcia przekazanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową  

zbędnych tej Agencji nieruchomości gruntowych, budynków i lokali oraz urządzeń infrastruktury.  

 
Art. 9.
 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
 2.  Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.   
  Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.
 3. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
   
Art. 10.
 1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze półdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.  
 2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocyfinansowej.