Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?

Dowody osobiste

Urodzenia, małżeństwa, zgony

Meldunki

Uzyskanie licencji na przewóz osób taksówką osobową

Działalność gospodarcza

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Infrastruktura techniczna - zezwolenia

Lokale mieszkalne i użytkowe

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Nieruchomości

Rolnictwo i ochrona środowiska

Stypendia

Podatki i opłaty lokalne

Pomoc społeczna

Inne

OGŁOSZENIA
Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-06-10 09:16
Ostatnia zmiana: 2013-06-06 14:30
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:2365
Wszystkie strony:1783730

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plDziałalność gospodarcza 

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA

O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 
Podstawa prawna:
· ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zmianami)
 
Sposób załatwienia sprawy:
1. Osoba fizyczna składa wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
2. Wniosek o wpis do CEIGD może być również złożony na formularzu zgodnym z formularzem, o którym mowa w ust. 1 w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:
· osobiście albo,
· wysłany listem poleconym – w tym przypadku wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
 
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i potwierdza wnioskodawcy za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.
Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 
Opłaty:
Zwolnione z opłat.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
II piętro, pokój 215,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. (43) 678 25 80 w. 248

 
Komórka odpowiedzialna za realizację:
Referat Promocji Gminy i Spraw Społecznych.