Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Wniosek o dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2010

Archiwum 2007

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-10-03 13:51
Ostatnia zmiana: 2009-04-27 23:37
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1699
Wszystkie strony:1783745

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plInformacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników 

INFORMACJA

 

dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

 

zamieszkałych na terenie Gminy Poddębice

 

           

 

   Burmistrz Poddębic informuje, iż zgodnie z art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia w przypadku gdy:

 

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;

   

 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

   

 

   Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 

 1. w przypadku nauki zawodu:

   

- 4.587 zł – w przypadku okresu kształcenia wynoszącym 24 miesiące

 

- 7.645 zł – w przypadku okresu kształcenia wynoszącym 36 miesięcy

 

2.  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

   Powyższe kwoty podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wg. komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

 

           

 

   Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

   Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia wymaganych warunków.

 

 

  Dofinansowanie przysługuje z tytułu kształcenia tych młodocianych pracowników, z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte po dniu 31 grudnia 2003 r., oraz tych młodocianych pracowników, z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2004 r. lecz kształcenie rozpoczęto w roku szkolnym 2004/2005.

 

           

   Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami, o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 

 

   W celu uzyskania dofinansowania, pracodawca powinien złożyć w wniosek w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, dołączając do wniosku niestepujące dokumenty:

 

 1. umowę o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

   

 2. świadectwo pracy młodocianego pracownika (w przypadku rozwiązania umowy z młodocianym pracownikiem),

   

 3. dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy lub osobę u niego zatrudnioną, kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, w tym:

   

1)       dokumenty potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego,

 

2)       dyplom potwierdzający posiadanie tytułu mistrza w zawodzie w którym prowadzona była nauka zawodu młodocianego pracownika lub w zawodzie pokrewnym do tego zawodu,

 

3)       dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych oraz dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniego stażu pracy (w przypadku pracodawców nieposiadających tytułu mistrza),

 

4)      świadectwo dojrzałości odpowiedniej szkoły średniej oraz dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniego stażu pracy (w przypadku pracodawców nieposiadających tytułu mistrza),

 

5)      dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie przez niego egzaminu, tj.:

 

         świadectwo czeladnicze młodocianego pracownika (w przypadku nauki zawodu),

 

         dyplom o zdaniu egzaminu przez młodocianego w OKE (w przypadku nauki zawodu),

 

         zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez młodocianego przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania przez niego egzaminu.

 

6)       aktualne zaświadczenie o prowadzeniu przez pracodawcę działalności gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej,

 

7)       umowę zawartą pomiędzy wspólnikami jeżeli pracodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki nie zarejestrowanej w KRS,

 

8)       umowę zawartą z osobą zatrudnioną u pracodawcy, jeżeli to ona a nie pracodawca posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach i prowadziła przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika.

 

 

Pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika powinien załączyć do niego kserokopie powyższych dokumentów (z wyjątkiem wystawionych zaświadczeń – w tym przypadku wymaga się oryginału) oraz oryginały tychże dokumentów w celu potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem przez tut. urząd.

 

Dodatkowe informacje:

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

pok. 217, nr tel. (0 - 43) 678 25 80 wew. 266

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

   

 2. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

   

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>> Wniosek o dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
>> Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem