Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-12-30 21:28
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:59
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:763
Wszystkie strony:1784153

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@gmina.poddebice.pl
strona: www.gmina.poddebice.plOgłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni 

Numer sprawy: IGKM.341-39/08                                     Poddębice, 2008-12-30
                          
                                                        
                                                                                                  

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Nazwa zadania:

 

 

 

 

 

Wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych

 

 

na terenie Gminy Poddębice

 

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

 

Gmina Poddębice

 

 

ulica Łódzka 17/21

 

 

Kod Miejscowość  99-200 Poddębice

 

 

Strona WWW  www.gmina.poddebice.pl

 

 

E-mail gmina@poddebice.pl

 

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00

 

 

 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

 

www.gmina.poddebice.pl oraz  www.poddebice.signform.pl/poddebice/

 

 

  

 

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice - nieodpłatnie.

 

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

 

 

 Przedmiotem zamówienia jest:

 

 

1. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni na terenie Gminy o powierzchni           

 

 

    - na  terenach gminnych 48.063,01m2.  

 

 

    -  w pasie dróg powiatowych 21 190 m2

 

 

2. Pielęgnacja drzew

 

 

   -  na terenach gminnych 630  szt.

 

 

   -   w pasie dróg powiatowych 670 szt

 

 

3. Pielęgnacja żywopłotów o pow. 820 m2

 

 

4.  Sadzenie roślin ozdobnych jednorocznych

 

 

     - na terenach gminnych na pow. ok. 841 m2 rocznie.

 

 

     - w pasie dróg powiatowych na pow. ok. 140 m2 rocznie

 

 

5. Zakładanie nowych trawników o pow. 699m2.

 

 

6. Utrzymanie w sprawności technicznej i czystości fontanny na Placu Kościuszki.

 

 

7. Pielęgnacja grobów na cmentarzach parafianych w Kałowie 2 szt.,

 

 

    Niewieszu 2 szt., Niemysłowie 2 szt., w Poddębicach 1 szt. i miejsc

 

 

    pamięci narodowej w Niewieszu, Poddębicach, Wylazłowie, Lipnicy,

 

 

    Dominikowicach, Józefowie wsi.

 

 

8. Przekazywanie odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac pielęgnacyjnych

 

 

    firmie posiadającej zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych 

 

 

    stałych  od właścicieli nieruchomości.

 

 

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

 

 

 

77 31 00 00-6

 

 

45 21 54 00-1

 

 

 

 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.                                            
W takim przypadku wymagane jest podanie w Formularzu oferty zakresu robót powierzonych podwykonawcom do wykonania.

 

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

 

 

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

 

 

 

 15.01.2009r – 30.09.2009 r.

 

 

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

 

 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:

 

 

1.2.1 Wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej  1 usługę o podobnym charakterze,

 

 

1.2.2 Dysponują lub będą dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami:

 

 

      -    ciągnik z przyczepą – 1  szt.

 

 

-        piły spalinowe do wycięcia drzew – 1 szt.

 

 

-        wykaszarki spalinowe  – 2 szt.

 

 

-        kosiarka ciągnikowa     1 szt.

 

 

-        kosiarka ręczna    3 szt.

 

 

-        Nożyce spalinowe do cięcia żywopłotu – 1 szt.

 

 

-        urządzenie do oprysku drzew – 1 szt.

 

 

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

 

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia.

 

 

 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

 

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

 

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

 

A.2) Wzór umowy  - parafowany przez wykonawcę

 

 

 

 

 

B. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

 

 

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych

 

 

B.5) Polisę oc, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

 

 

działalności

 

 

B.6) Wykaz wykonanych robót  w ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej  1 usługę o podobnym charakterze,

 

 

B.7) Wykaz urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca

 

 

 

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

 

 

 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

 

 

 Cena 100%

 

 

 

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-01-07 do godz.9.45 w siedzibie zamawiającego

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

ul. Łódzka 17/21

 

 

99-200 Poddębice

 

 

Pokój nr: 116

 

 

 

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-01-07, o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

ul. Łódzka 17/21

 

 

99-200 Poddębice

 

 

Pokój nr: 201
  

 

 

XIII. Termin związania ofertą

 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.               

 

 

                         

 

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

 

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej

 

 

                         

 

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz   z  adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

 

Nie zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów

 

 

 

 

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

 

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

 

 

 

 

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Burmistrz Poddębic
                                                                            Piotr Sęczkowski

 

 

                                                                                                   

 

 

 
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 SIWZ-Utrzymanie zieleni
2008-12-30 21:46:46
2 Zał nr 1 - specyfikacja techniczna - utrzymanie zieleni
2008-12-30 21:47:28
3 Zał nr 2 - formularz ofertowy - utrzymanie zieleni
2008-12-30 21:48:28
4 Zał nr 3 - projekt umowy - utrzymanie zieleni
2008-12-30 21:50:33
5 Zał nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków - utrzymanie zieleni
2008-12-30 21:52:00
6 Zał nr 5 - wykaz wykonywanych robót - utrzymanie zieleni
2008-12-30 21:53:20
7 Zał nr 6 - wykaz urządzeń - utrzymanie zieleni
2008-12-30 21:54:40
8 Unieważnienie postępowania - utrzymanie zieleni
2009-01-09 13:49:25