Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa

Mapa Pl. Kościuszki

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-07-10 15:34
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:51
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:802
Wszystkie strony:1784120

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach 

 

 

Nr sprawy: IGKM.341-14/08                                                Poddębice, 2008-07-10

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  -  usługi.

 

 

 

 

Nazwa zadania:

 

 

Wymiana wodociągowej sieci azbestowej i żeliwnej oraz modernizacja i wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Poddębice – Plac Kościuszki i ulice przyległe : Pułaskiego, Sienkiewicza, Kaliska, Nadrzeczna, Przejazd, Łódzka, Konopnicka

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (  t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Poddębice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

 

Gmina Poddębice

 

 

ulica Łódzka 17/21

 

 

Kod Miejscowość  99-200 Poddębice

 

 

Strona WWW  www.poddebice.pl

 

 

E-mail gmina@poddebice.pl

 

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00

 

 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

 

www.poddebice.pl oraz www.poddebice.signform.pl/poddebice

 

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice - nieodpłatnie.

 

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na wymianę wodociągowej sieci azbestowej i żeliwnej oraz modernizację i wymianę sieci kanalizacji sanitarnej  w mieście Poddębice – Plac Kościuszki i ulice przyległe: Pułaskiego, Sienkiewicza, Kaliska, Nadrzeczna, Przejazd, Łódzka, Konopnickiej.

 

 

Przy projektowaniu należy uwzględnić:

 

 

·          wymianę wodociągowej sieci azbestowej i żeliwnej na odcinkach o długości ok. 3500 m

 

 

·          wymianę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2000 m,

 

 

·          przyłącza wodociągowe - ok. 160 szt. o długości łącznej ok. 1600 m,

 

 

·          przykanaliki - ok. 160 szt. o długości łącznej ok. 1600 m,

 

 

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

 

1/ wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500

 

 

2/ wyrys i wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren objęty opracowaniem

 

 

3/ sporządzenie i podpisanie oświadczeń lub umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi i prawnymi, dające prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane

 

 

4/ uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania

 

 

5/ opracowanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowych sieci

 

 

6/ projekt budowlany (4 egz.) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami w tym ZUD, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 

 

7/ projekt wykonawczy (3 egz.) który powinien uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych

 

 

8/ opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

 

 

9/ opracowanie przedmiaru robót - 2 egz

 

 

10/ opracowanie kosztorysu inwestorskiego i tzw. „ślepego” – po 2 egz.

 

 

 

 

Wykonawca ponosi koszty wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji oraz aktualizacji map.

 

 

 

 

Forma opracowania:

 

 

Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie ogólnodostępnym (pdf, doc.) dostosowanym do przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

Inne dane i informacje istotne dla przedmiotu zamówienia.

 

 

1. Części składowe dokumentacji technicznej winny spełniać wszelkie wymogi obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 16.09.2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm).

 

 

2.   Projekt budowlany winien być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, posiadającym wymagane przepisami uzgodnienia i opinie, na podstawie, którego Zamawiający będzie mógł uzyskać decyzję pozwolenia na budowę oraz realizować roboty budowlane.

 

 

3.  Wykonawcę obowiązuje uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania.

 

 

4.  Przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 139).

 

 

5.   Do projektów budowlanych należy załączyć:

 

 

         kserokopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych (ważnych na dzień przekazania projektu Zamawiającemu) zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego,

 

 

        oświadczenie projektantów oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

 

 

6.      Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie  zgodności z oryginałem.

 

 

7.      Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru robót zrealizowanych na podstawie tej dokumentacji. Projektant zobowiązany poprawić wady dokumentacji niezwłocznie po ich ujawnieniu.

 

 

 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców. W takim przypadku wymagane jest podanie w Formularzu oferty zakresu robót powierzonych podwykonawcom do wykonania.

 

 

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:

 

 

 

 

74232000-4       Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

 

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

 

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

 

126 dni od dnia podpisania umowy

 

 

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

 

 

1.O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn :

 

 

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

 

1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

 

 

- wykażą się odpowiednim doświadczeniem - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o  udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 1 usługę o wartości  nie mniejszej od wartości zamówienia i podobnym charakterze,

 

 

- potwierdzą dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonania przedmiotu zamówienia oraz przynależność tych osób Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa;

 

 

1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.  posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

 

 

1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

2. W przypadku,  gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się,   aby żaden      z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24    ust. 1 i 2 ustawy.  

 

 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

 

 

3.1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

 

 

3.2 zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

 

 

3.3 pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

 

 

3.4 jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

 

 

 

4.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń  i dokumentów  -    spełnia/nie spełnia.

 

 

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

 

 

 

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

 

2) Parafowany projekt umowy

 

 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V    niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

 

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

 

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

 

 

4) Polisę oc, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

 

5) Wykaz wykonanych usług  w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

 

 

6) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych.

 

 

7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędnych do realizacji zamówienia oraz  dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

8) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

 

9) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 

 

 

Cena 100%

 

 

1.       Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

 

 

C= Cmin/Cox100x100% gdzie  Cmin- cena  oferty z najniższą ceną, C o- cena oferty badanej.

 

 

2.       Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-07-21 do godz.10.45 w siedzibie zamawiającego

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

ul. Łódzka 17/21

 

 

99-200 Poddębice

 

 

Pokój nr: 116

 

 

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-21, o godz. 11.45 w siedzibie zamawiającego

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

Ul. Łódzka 17/21

 

 

99-200 Poddębice

 

 

Pokój nr: 201

 

 

XII. Termin związania ofertą

 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.               

 

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

 

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej

 

 

 

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz   z  adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

 

Nie zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów

 

 

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

 

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

 

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia  zamówieniu w BZP:

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu  ……………. pod nr ………………

 

 

                                                                          Burmistrz Poddębic

                                                                           Piotr Sęczkowski

 

 

 

 

 

 

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>> SIWZ
>> Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa
>> Mapa Pl. Kościuszki
>> Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty