Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-09-09 21:27
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:56
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:922
Wszystkie strony:1784140

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

Nr sprawy: IGKM.341-29/08                                                Poddębice, 2008-09-09

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  -  roboty budowlane.

 

 

 

Nazwa zadania:

 

 

 

Przebudowa pomieszczeń i budowa pochylni dla potrzeb wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

 

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Poddębice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Gmina Poddębice

 

ulica Łódzka 17/21

 

Kod Miejscowość  99-200 Poddębice

 

Strona WWW  www.poddebice.pl

 

E-mail gmina@poddebice.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00

 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

www.poddebice.pl oraz  www.poddebice.signform.pl/poddebice/

 

  

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice - nieodpłatnie.

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

 

Przedmiotem zmówienia jest przebudowa części pomieszczeń i budowa pochylni  dla potrzeb wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego obejmująca:

 

1) urządzenie pomieszczenie sanitarnego przystosowanego dla potrzeb niepełnosprawnych,

 

2) wykonanie otworów okiennych,

 

3) wymiana drzwi wewnętrznych,

 

4)wykonanie posadzek z płytek gres,

 

5) przebudowa instalacji elektrycznej,  wod.-kan., c.o.,

 

6) wykonanie obudowy elementów wskazanych w dokumentacji,

 

7) oddzielenie pomieszczeń od pozostałej części budynku,

 

8) malowanie pomieszczeń,

 

9) wykonanie nowego wejścia do budynku,

 

10) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa kosztorys nakładczy, projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ

 

 

 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zmówienia ponosi Wykonawca.

 

 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.                                             

W takim przypadku wymagane jest podanie w Formularzu oferty zakresu robót powierzonych podwykonawcom do wykonania.

 

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:

 

45 00 00 00 – 7

 

45 31 00 00 – 3

 

45 31 51 00 -  9

 

45 33 00 00 – 9

 

45 33 11 00 – 7

 

45 40 00 00 – 1

 

45 42 10 00 – 5

 

45 44 21 00 – 8

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

  

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

   Od daty podpisania umowy do 30 października 2008 roku.

 

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn :

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2.Wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej  1 robotę o podobnym charakterze.

 

3 Udzielą co najmniej 36 miesięcznej gwarancji

 

4.Wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania robót w specjalności budowlanej  i  instalacyjnej oraz są członkami Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa,

 

5.W przypadku,  gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się,   aby żaden      z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24    ust. 1 i 2 ustawy.

 

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń  i dokumentów  -    spełnia/nie spełnia.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

1.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

1.2) Kosztorys nakładczy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

1.3) Parafowany projekt umowy.

 

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V  niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

 

2.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

2.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

2.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

 

2.4) Polisę oc, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

2.5) Wykaz wykonanych robót  w ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie.

 

2.6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

 

2.7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania robót w specjalności budowlanej  i  instalacyjnej oraz  dokumenty potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.                  

 

2.8) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z której wynika, że Wykonawca ma zabezpieczone środki na realizację zamówienia.

 

2.9) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

2.10) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

 

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców

 

 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 

 

Cena 100%

 

1.       Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

 

C= Cmin/Cox100x100% gdzie  Cmin- cena  oferty z najniższą ceną, C o- cena oferty badanej.

 

2.       Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-09-30 do godz.9.00 w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

ul. Łódzka 17/21

 

99-200 Poddębice

 

Pokój nr: 116

 

 

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-09-30, o godz. 09.15 w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

ul. Łódzka 17/21

 

99-200 Poddębice

 

Pokój nr: 201  

 

             

 

XIII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.    

           

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz   z  adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

 

 

 

                                                                       Burmistrz Poddębic

                                                                        Piotr Sęczkowski

 

 

 

 

 

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>> SIWZ
>> Załącznik nr 1
>> Załącznik nr 2
>> Załacznik nr 3
>> Załącznik nr 4
>> Załącznik nr 5
>> Załącznik nr 6
>> Załącznik nr 7
>> Załącznik nr 8
>> Unieważnienie postępowania