Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-09-04 12:21
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:56
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:834
Wszystkie strony:1784139

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r. 

Nr sprawy: IGKM.341-28/08                                              Poddębice, 2008-09-04

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  -  usługi.

 

 

Nazwa zadania:

 

Budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Poddębice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Gmina Poddębice

 

ulica Łódzka 17/21

 

Kod Miejscowość  99-200 Poddębice

 

Strona WWW  www.poddebice.pl

 

E-mail gmina@poddebice.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

www.poddebice.pl oraz www.poddebice.signform.pl/poddebice

 

  

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice - nieodpłatnie.

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę stacji uzdatniania wody w Poddębicach.

 

          

 

Głębinowe ujęcie wody w Poddębicach składa się z trzech studni wierconych o zatwier-dzonych zasobach w kategorii „B” równe 146 m3/h przy depresji 6,4 do 8,0 m. Ujmują one górnokredowe warstwy wodonośne a woda w nich wymaga uzdatniania ze względu na okresowe ponadnormatywne ilości żelaza oraz manganu.

 

 

 

Rozwiązania projektowe.

 

           podstawą funkcjonowania wodociągu grupowego będzie istniejąca SUW w  

 

           Poddębicach, którą należy poddać modernizacji i rozbudowie o blok uzdatniania wody;

 

     wodociąg zasilany będzie z istniejących trzech studni w Poddębicach;

 

     zakłada się równoległą pracę wszystkich trzech poddębickich ujęć w ramach  

 

     zatwierdzonych zasobów wodnych;

 

     system podawania wody do sieci będzie dwustopniowy i w uproszczeniu wyglądać będzie następująco: ujęcia głębinowe – blok uzdatniania – zbiornik wody czystej –  pompy sieciowe – sieć wodociągowa rozdzielcza.

 

 

Projekt powinien obejmować:

 

-     stację uzdatniania wody,

 

-     modernizację i rozbudowa budynku SUW,

 

-     pompownię II stopnia,

 

-     odprowadzenie wód popłucznych,

 

-     zasilanie, automatykę i monitoring

 

 

Wydajność bloku uzdatniania wody powinna zapewniać wymagane parametry uzdatniania wody przy wydajności jaką posiada ujęcie głębinowe czyli 146 m3/h.

 

 

Gabaryty urządzeń bloku uzdatniania wody należy dobrać na podstawie najbardziej niekorzystnych wyników badań technologicznych wody wykonanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach oddzielnie dla każdej studni.

 

 

Projekt winien zakładać:

 

     pełną automatykę pracy urządzeń bloku uzdatniania wody,

 

     załączanie operacji płukania filtrów na podstawie pomiaru ilości przefiltrowanej wody lub różnicy ciśnień przed i po filtrze,

 

     stałą kontrolę zawartości żelaza i manganu w wodzie podawanej do sieci,

 

     automatyczne, pompowe opróżnianie odstojnika popłuczyn.

 

Projektowana pompownia sieciowa winna podać do sieci maksymalny pobór godzinowy wody wynoszący 230 m3/h, przy utrzymaniu stałego ciśnienia na wejściu do sieci 175,00 mnpm.

 

Ze względu na specyficzną konstrukcję istniejącego zbiornika wyrównawczego blok pompowy winien być zaopatrzony w pompę do zalewania systemu.

 

Blok zasilania i automatyki SUW winien być w pełni zautomatyzowany, obsługa ograniczona do niezbędnego minimum, monitoring SUW z przesyłem danych i wizualizacją pracy na dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. Projekt powinien przewidywać możliwość zasilania awaryjnego z istniejącego stacjonarnego agregatu prądotwórczego. Przy projektowaniu modernizacji bloku monitoringu należy uwzględnić rozwiązania funkcjonujące obecnie.

 

 

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej

 

-uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania,

 

-opracowanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowych sieci,

 

- projekt budowlany (4 egz.) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami w tym ZUD, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 

-projekt wykonawczy (3 egz.) który powinien uzupełniać i uszczegółowiać projekt   

 

  budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót,  kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót  budowlanych,

 

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

 

- opracowanie przedmiaru robót - 2 egz.

 

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i tzw. „ślepego” - po 2 egz.

 

 

Wykonawca ponosi koszty wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji,  itp.

 

 

Forma opracowania:

 

Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie ogólnodostępnym ( pdf, doc.) dostosowanym do przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

 

Inne dane i informacje istotne dla przedmiotu zamówienia.

 

1.   Części składowe dokumentacji technicznej winny spełniać wszelkie wymogi obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 16.09.2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm).

 

2.   Projekt budowlany winien być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, posiadającym wymagane przepisami uzgodnienia i opinie, na podstawie, którego Zamawiający będzie mógł uzyskać decyzję pozwolenia na budowę oraz realizować roboty budowlane.

 

3.   Wykonawcę obowiązuje uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania.

 

4.   Przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 139).

 

5.   Do projektów budowlanych należy załączyć:

 

    kserokopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych (ważnych na dzień przekazania projektu Zamawiającemu) zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego,

 

    oświadczenie projektantów oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

 

6. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać   

 

     potwierdzenie  zgodności z oryginałem.

 

7. Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru robót   

 

    zrealizowanych na podstawie tej dokumentacji. Projektant zobowiązany poprawić wady  

 

    dokumentacji niezwłocznie po ich ujawnieniu.

 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.                                             

W takim przypadku wymagane jest podanie w Formularzu oferty zakresu robót powierzonych podwykonawcom do wykonania.

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:

 

 

74232000-4       Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

  

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

  

 

90 dni od dnia podpisania umowy

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn :

 

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

 

- wykażą się odpowiednim doświadczeniem - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o  udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 1 usługę o podobnym charakterze,

 

- potwierdzą dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonania przedmiotu zamówienia oraz przynależność tych osób Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa;

 

1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. W przypadku,  gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się,   aby żaden      z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24    ust. 1 i 2 ustawy.  

 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

 

3.1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

 

3.2 zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

 

3.3 pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

 

3.4 jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń  i dokumentów  -    spełnia/nie spełnia.

 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

1.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

1.2 Parafowany projekt umowy

 

 

2.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

 

 2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

 2.2 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

 2.3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

 

2.4 Wykaz wykonanych usług  w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

 

2.5 Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych.

 

2.6 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędnych do realizacji zamówienia oraz  dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

2.7 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

2.8 Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców

 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 

 

Cena 100%

 

1.       Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

 

C= Cmin/Cox100x100% gdzie  Cmin- cena  oferty z najniższą ceną, C o- cena oferty badanej.

 

2.       Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-09-15 do godz.11.45 w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

ul. Łódzka 17/21

 

99-200 Poddębice

 

Pokój nr: 116

 

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-09-15, o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

ul. Łódzka 17/21

 

99-200 Poddębice

 

Pokój nr: 201

 

                      

 

XIII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.   

            

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej

 

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz   z  adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów

 

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

 

 

                                                                   Burmistrz Poddębic

                                                                    Piotr Sęczkowski

 

 

 

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>> SIWZ
>> Załącznik nr 1
>> Załącznik nr 2
>> Załącznik nr 3
>> Załącznik nr 4
>> Załącznik nr 5
>> Załącznik nr 6
>> Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty