Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

SIWZ

Załącznik nr 8 - umowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5,6 i 7 do pobrania w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, pok. 223

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-07-15 22:01
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:52
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:930
Wszystkie strony:1784123

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r. 

Nr sprawy: IGKM.341-15/08                                                 Poddębice, 2008-07-15

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  -  usługi.

 

 

 

 

 

Nazwa zadania:

 

 

Wykonanie dokumentu pn. „Wielobranżowe założenia wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zagospodarowania zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Poddębicach  w ramach projektu Kraina bez barier” 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Poddębice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

 

Gmina Poddębice

 

 

ulica Łódzka 17/21

 

 

Kod Miejscowość  99-200 Poddębice

 

 

Strona WWW  www.poddebice.pl

 

 

E-mail gmina@poddebice.pl

 

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00

 

 

 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

 

www.poddebice.pl oraz  www.poddebice.signform.pl/poddebice/

 

 

  

 

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice - nieodpłatnie.

 

 

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

 

 

 

 

 

Wykonanie dokumentu pn. „Wielobranżowe założenia wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zagospodarowania zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Poddębicach w ramach projektu Kraina bez barier” 

 

 

Dokumentacja projektowa  sporządzona w 5 egz., z wyjątkiem etapu I, dla którego będzie sporządzona w 2 egz., w formie papierowej i elektronicznej zapisana w formacie pdf.,   powinna obejmować następujące opracowania:

 

 

 

 

 

I) etap I

 

 

1) badania techniczne konstrukcji budynku, badania konserwatorskie, architektoniczne oraz w razie konieczności archeologiczne;

 

 

            a) kwerenda archiwalna;

 

 

            b) badania architektoniczne;

 

 

c) ekspertyza konstrukcyjna dotycząca pęknięć w ścianach pałacu (zwłaszcza w ścianie zachodniej);

 

 

d) przeprowadzenie badań stratygrafii warstw tynkarskich, w szczególności wokół zarysu pierwotnych okien parteru (w tym ewentualnych pozostałości warstw dekoracji sgraffitowej) oraz w loggi;

 

 

e) badania archeologiczne;

 

 

 

 

 

2) wielobranżową koncepcję rewitalizacji i adaptacji  pałacu w Poddębicach, obejmującą:

 

 

            a) analizy historyczne pałacu;

 

 

           b) koncepcję architektoniczną zmian dostosowujących obiekt do nowych funkcji;

 

 

            c) nakładki branżowe;

 

 

 

 

 

3) wielobranżową koncepcję rewitalizacji i adaptacji  parku w Poddębicach, obejmującą:

 

 

            a) waloryzację parku;

 

 

            b) zaplanowanie trzebieży selektywnej, limitowanej;

 

 

            c) koncepcję przestrzenną;

 

 

            d) nakładki branżowe;

 

 

 

 

 

II) etap II

 

 

1) projekt budowlano – wykonawczy utworzenia w parku w Poddębicach „Ogrodu zmysłów” wg koncepcji programowo-przestrzennej dostarczonej przez Zamawiajcego, obejmujący:

 

 

            a) projekt ciągów komunikacyjnych pieszo – jezdnych;

 

 

            b) projekt oświetlenia zewnętrznego parku – alejki, trawniki, poszczególne krzewy itp. z uwzględnieniem podświetlenia charakterystycznych form zagospodarowania terenu tj. pomniki, obeliski, kaskady wodne oraz drzewa i wysokie krzewy;

 

 

            c) projekt obiektów małej architektury, w szczególności stacji oddziaływania na zmysły osób niepelnosprawnych;

 

 

            d) projekt instalacji nagłośnienia na terenie parku;

 

 

            e) projekt monitoringu terenu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc „strategicznych”;

 

 

            f) projekt systemu nawigacji terenu dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 

 

            g) projekt ogrodzenia terenu parkowego;

 

 

            h) projekt nowych nasadzeń drzew i krzewów;

 

 

            i) projekt nawodnienia terenu.

 

 

 

 

 

 

 

III) etap III

 

 

1) projekt budowlano – wykonawczy adaptacji  Pałacu w Poddębicach na Dom Pracy Twórczej dla osób niepełnosprawnych wg koncepcji programowo-przestrzennej dostarczonej przez Zamawiajacego, obejmujący:

 

 

            a) projekt uzupełnienia i częściowego odtworzenia w historycznych formach, w nawiązaniu do zachowanych reliktów i w oparciu o istniejącą ikonografię zniszczonych części zabytku w tym stolarki otworowej i elementów dekoracji (kompozycja kolorystyczna elewacji, sgraffita, sztukaterie, detal kamieniarski, profile itp.);

 

 

b) projekt adaptacji na pracownie dla osób niepełnosprawnych w budynku;

 

 

c) projekt dźwigu osobowego i komunikacji na wszystkich poziomach;

 

 

d) projekt adaptacji pomieszczeń piwnic na cele małej gastronomi wraz z technologią;

 

 

e) projekt instalacji elektrycznej w adaptowanych pomieszczeniach uwzględniający siłę dla urządzeń mechanicznych, oświetlenie podstawowe i awaryjne oraz gniazd wtykowych;

 

 

f/ projekt wod. – kan. i centralnego ogrzewania;

 

 

g) projekt wentylacji mechanicznej w obiekcie;

 

 

h) projekt instalacji p.poż (czujki dymowe, zraszacze, centrala itp.) w budynku;

 

 

i) projekt instalacji teletechnicznej i słaboprądowej zawierający:

 

 

                     - instalację sieci komputerowej i internetowej;

 

 

                     - instalację telefoniczną 

 

 

                     - itp.

 

 

j) projekt nawigacji po obiekcie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych tj. w formie graficznej i dźwiękowej;

 

 

k) projekt instalacji odgromowej obiektu;

 

 

l) projekt instalacji monitoringu elewacji obiektu oraz terenu przyległego;

 

 

 

 

 

Dodatkowo należy opracować:

 

 

- informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

 

 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

 

 

 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w Starostwie Powiatowym w Poddębicach kompletu dokumentów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków) potrzebnymi do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.

 

 

 

 

 

Kosztorysy winny być sporządzone w 2 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej zapisanej w formacie pdf., również oddzielnie dla każdego projektu:

 

 

- przedmiar robót;

 

 

- kosztorys inwestorski;

 

 

- nakłady rzeczowe.

 

 

 

 

 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi, m.in.

 

 

-  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072):

 

 

  1/ projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;

 

 

  2/ projekty wykonawcze w zakresie, o który mowa w § 5 rozporządzenia;

 

 

  3/ przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia;

 

 

  4/ informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 

 

- w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

 

 

- w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zmianami.

 

 

 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, zapoznania się z koncepcjami techniczno – ekonomicznym przedmiotowego zadania oraz projektem inwentaryzacji obiektu Pałacu, którymi dysponuje tut. Urząd.

 

 

 

 

 

Obowiązkiem Wykonawcy  będzie również uzgodnienie niezbędnych dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków;

 

 

 

 

 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zmówienia ponosi Wykonawca.

 

 

 

 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców. W takim przypadku wymagane jest podanie w Formularzu oferty zakresu robót powierzonych podwykonawcom do wykonania.

 

 

 

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

 

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:

 

 

 

 

 

74232000-4       Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

 

 

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

 

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

  

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

 

   Od daty podpisania umowy do 25 marca 2009 roku.

 

 

 

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

 

 

 

1.O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn :

 

 

 1/Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

 

2/Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami  posiadającymi   uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych oraz są członkami Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa;

 

 

3/Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

 

 

4/Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

2. W przypadku,  gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się,   aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24    ust. 1 i 2 ustawy.  

 

 

3.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń  i dokumentów  -    spełnia/nie spełnia.

 

 

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

 

 

 

 

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

 

2) Parafowany projekt umowy

 

 

3) Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

 

 

 

 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

 

 

 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

 

 3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

 

 

 4) Polisę oc, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

 

5) Wykaz wykonanych usług  w ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

 

 

6)  Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje pracowników, w tym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych. Należy przedłożyć kserokopie świadectw kwalifikacyjnych oraz zaświadczeń  potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 

8) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN

 

 

- w pieniądzu, przelewem na rachunek nr 33 9263 0000 0000 0013 2000 0007 lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Poddębicach.

 

 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 

 

-  w gwarancjach ubezpieczeniowych,

 

 

-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 

 

 

    9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U.                   

 

 

    Nr 109, poz. 1158, z późn. zm./

 

 

przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

 

 

 

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:#61

 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 

 

 

Cena 100%

 

 

1.       Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

 

 

C= Cmin/Cox100x100% gdzie  Cmin- cena  oferty z najniższą ceną, C o- cena oferty badanej.

 

 

2.       Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-07-23 do godz.11.45 w siedzibie zamawiającego

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

Ul. Łódzka 17/21

 

 

99-200 Poddębice

 

 

Pokój nr: 116

 

 

 

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-23, o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

Ul. Łódzka 17/21

 

 

99-200 Poddębice

 

 

Pokój nr: 201

 

 

                      

 

 

XII. Termin związania ofertą

 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.               

 

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

 

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej

 

 

 

 

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz   z  adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

 

Nie zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów

 

 

 

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

 

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Burmistrz Poddębic
                                                                                Piotr Sęczkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>> SIWZ
>> Załącznik nr 8 - umowa
>> Załącznik nr 1
>> Załącznik nr 2
>> Załącznik nr 3
>> Załącznik nr 4
>> Załącznik nr 5,6 i 7 do pobrania w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, pok. 223
>> Unieważnienie postępowania