Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

SIWZ - prace w parku

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-08-20 15:57
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:53
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:764
Wszystkie strony:1784132

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie o zamówieniu - prace w parku 

Nr sprawy: IGKM.341-20/08                                                Poddębice, 2008-08-20

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  -  usługi.

 

 

 

 

 

Nazwa zadania:

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE PRAC LECZNICZO – PIELĘGNACYJNYCH NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO W PODDĘBICACH ORAZ PODDĘBICKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (  t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Poddębice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

 

 

Gmina Poddębice

 

 

 

ulica Łódzka 17/21

 

 

 

Kod Miejscowość  99-200 Poddębice

 

 

 

Strona WWW  www.poddebice.pl

 

 

 

E-mail gmina@poddebice.pl

 

 

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00

 

 

 

 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

 

 

www.poddebice.pl oraz www.poddebice.signform.pl/poddebice

 

 

 

  

 

 

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice - nieodpłatnie.

 

 

 

 

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji                        o możliwości składania ofert częściowych:

 

 

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac leczniczo – pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Poddębicach.

 

 

 

Zakres robót obejmuje:

 

 

 

A.   Prace w koronach drzew o średnicy od 11 – 40 cm - 221 szt.

 

 

 

B.   Prace w koronach drzew o średnicy od 41 – 100 cm - 15 szt.

 

 

 

C.   Prace w koronach drzew o średnicy powyżej 100 cm - 1 szt.

 

 

 

            Wiązanie elastyczne opasowe 3 szt.

 

 

 

 1.  Ubytki powierzchniowe i wgłębne  14,50 m2

   

 2. Zabiegi iniekcji na kasztanowcach – 358 iniekcji

   

 3. Ścinka drzew o średnicach od 21 cm – 62 szt.

   

G.   Prace porządkowe. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.                                             

W takim przypadku wymagane jest podanie w Formularzu oferty zakresu robót powierzonych podwykonawcom do wykonania.

 

 

 

 

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

 

 

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:

 

 

 

45 11 27 11 – 2

 

 

 

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

 

 

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

 

  

 

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

 

 

   Do 15 grudnia 2008 roku

 

 

 

 

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

 

 

 

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn :

 

 

 

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

 

 

1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

 

 

 

1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 

 

1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

2. W przypadku,  gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się,   aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24    ust. 1 i 2 ustawy.  

 

 

 

 

 

 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

 

 

 

3.1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

 

 

 

3.2 zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

 

 

 

3.3 pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

 

 

 

3.4 jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

 

 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń  i dokumentów  -    spełnia/nie spełnia.

 

 

 

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

 

 

5.1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

 

 

5.2. Parafowany projekt umowy

 

 

 

6.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

 

 

 

 

 

 

6.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy:

 

 

 

a)       aktualny odpis  z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności  gospodarczej. W przypadku podmiotów występujących wspólnie odpis składa każdy z nich, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

 

b)       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, zaświadczenie musi złożyć każdy podmiot.

 

 

 

c)       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, zaświadczenie musi złożyć każdy podmiot.

 

 

 

d)        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 

 

 

6.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 

 

 

a)       wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat podobnych prac, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartościom prac stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Oprócz w/w dokumentów należy załączyć opinię Konserwatora Przyrody lub Konserwatora Zabytków dotyczącą prowadzenia przez Wykonawcę robót konserwatorskich na pomnikach przyrody potwierdzającą jakość tych robót. 

 

 

 

b)       wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

 

 

 

c)       dokumenty stwierdzające, że osoby kierujące wykonaniem zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz potwierdzające:

 

 

 

a.       posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego w specjalności leśnej lub ogrodniczej

 

 

 

b.       uprawnienia Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew II lub  III-go stopnia NOT w zakresie chirurgii drzew

 

 

 

c.       uprawnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym wydane przez Komendę Policji właściwą miejscowo i rzeczowo dla siedziby Wykonawcy

 

 

 

d)       wykaz urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia jakimi powinien dysponować Wykonawca potwierdzający posiadanie:

 

 

 

-        ciągnika z przyczepą – 1 szt.

 

 

 

-        samochód samowyładowczy o masie powyżej 8t – 1 szt.

 

 

 

-        samochód samowyładowczy o masie powyżej 1,5 tony – 21szt.

 

 

 

-        piły spalinowe – 10 szt.

 

 

 

-        rębak – 2 szt.

 

 

 

-        atestowane uprzęże alpinistyczne – 10 szt.

 

 

 

-        urządzenie do oprysku drzew.

 

 

 

Na dowód posiadania w/w sprzętu należy dołączyć kserokopie dowodów   rejestracyjnych, dowodów zakupu (faktur). W przypadku najmu lub dzierżawy oprócz w/w dokumentów należy przedstawić odpowiednie umowy.

 

 

 

       

 

 

 

6.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i rzetelne wykonanie zamówienia:

 

 

 

a)       informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie informację musi złożyć każdy pomiot – wymaga się aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na minimum 100.000 zł i informacja była wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

 

 

 

b)       polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – wymaga się aby Wykonawca posiadał aktualną polisę z sumą ubezpieczenia na kwotę minimum 300.000 zł.

 

 

 

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

 

 

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców

 

 

 

 

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:#61

 

 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym  kryterium

 

 

 

Cena 100%

 

 

 

1.       Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

 

 

 

 

 

 

ACN                           BCN                          CCN                                       DCN                                                                                       

 

 

 

ACB X 100 X 30% +  BCB  X 100X10% +  CCB X 100 X 25% +  DCB  X 100X5% +          

 

 

 

 

 

 

  ECN                            FCN                                         GCN  

 

 

 

  ECB X 100X 5% +      FCB X 100X20%         +       GCB   X 100X 5% 

 

 

 

 

 

 

gdzie  CN- cena  oferty z najniższą ceną, CB- cena oferty badanej.

 

 

 

A.   Prace w koronach drzew o średnicy od 11 – 40 cm - 221 szt.

 

 

 

B.   Prace w koronach drzew o średnicy od 41 – 100 cm - 15 szt.

 

 

 

C.   Prace w koronach drzew o średnicy powyżej 100 cm - 1 szt.

 

 

 

            Wiązanie elastyczne opasowe 3 szt.

 

 

 

 1.  Ubytki powierzchniowe i wgłębne  14,50 m2

   

 2. Zabiegi iniekcji na kasztanowcach – 358 iniekcji

   

 3. Ścinka drzew o średnicach od 21 cm – 62 szt.

   

      G.   Prace porządkowe

 

 

 

2.       Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-09-03 do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego

 

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

 

ul. Łódzka 17/21

 

 

 

99-200 Poddębice

 

 

 

Pokój nr: 116

 

 

 

 

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-09-03, o godz. 9.15 w siedzibie zamawiającego

 

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

 

ul. Łódzka 17/21

 

 

 

99-200 Poddębice

 

 

 

Pokój nr: 201

 

 

 

                      

 

 

 

XII. Termin związania ofertą

 

 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

              

 

 

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

 

 

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej

 

 

 

 

 

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz   z  adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

 

 

Nie zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów

 

 

 

 

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

 

 

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                                         Burmistrz Poddębic

 

                                                                          Piotr Sęczkowski

 

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>> SIWZ - prace w parku
>> Załącznik nr 1 do SIWZ
>> Załącznik nr 2 - oświadczenie
>> Załącznik nr 3 - wykaz
>> Załącznik nr 4 - wykaz osób
>> Załącznik nr 5 do SIWZ
>> Załącznik nr 6 do SIWZ
>> Ogłoszenie o wyborze oferty