Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

SIWZ i zał. 1-4

Zał. 5 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-09-15 17:38
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:57
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:819
Wszystkie strony:1784142

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów 

Nr sprawy: IGKM.341-31/08                                               Poddębice, 2008-09-15

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  -  usługi.

 

 

 

Nazwa zadania:

 

Usługi przewozowe - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Poddębice

 

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Poddębice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Gmina Poddębice

 

ulica Łódzka 17/21

 

Kod Miejscowość  99-200 Poddębice

 

Strona WWW  www.poddebice.pl

 

E-mail gmina@poddebice.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00

 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

www.poddebice.pl oraz www.poddebice.signform.pl/poddebice

 

  

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice - nieodpłatnie.

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie   usługi przewozowej - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Poddębice

 

Trasy dowożenia:

 

I Autobus

 

  Karnice – Wilczków – Niewiesz -  Wilczków

 

  Wilczków –Karnice- Chropy – Klementów – Poddębice

 

  Poddębice – Praga – Stacja PKP – Borysew – Tartak – Klementów – Chropy – Karnice – Wilczków

130 km

 

II Autobus

 

    Borzewisko – Dzierzązna – Niemysłów

 

    Niemysłów – Lubiszewice – Niemysłów

 

    Niemysłów – Krepa I –Truskawiec – Poddębice

 

    Poddębice – Sworawa Brzezinki – Poddębice

 

    Balin – Dominikowice – Ewelinów – Ksawercin – Lipnica

 

    170 km

 

III Autobus

 

    Balin – Dominikowice –Ksawercin – Lipnica – Niewiesz skrzyżowanie

 

    Poddebice – Truskawiec – Porczyny –Malenie – Antonina – Borki Lipkowskie

 

    Busina – Bałdrzychów – Borysew

 

    Poddębice – Przekora – Panaszew – Sworawa – Brzezinki

 

    Poddebice –Ciężków–Góra Bałdrzychowska– Rąkczyn - Byczyna

 

    150 km

 

Dowóz uczniów odbywać się będzie na zasadzie zamkniętego kursu bez możliwości przewożenia osób nieuprawnionych.

 

 

 

Czas pracy autobusu:

 

- dowozy      -   6. 50  -   8 .20

 

- odwozy      -   12.00 -   16.00

 

 

 

Trasy i godziny dowozów ustalane będą przez Zamawiającego w harmonogramach dostosowanych do rozkładu zajęć lekcyjnych

 

Wielkość autobusu –39 miejsc siedzących

 

Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.                                             

W takim przypadku wymagane jest podanie w Formularzu oferty zakresu robót powierzonych podwykonawcom do wykonania.

 

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:

 

 

 

60 00 00 00 - 8

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

  

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

       1.10.2008r. - 30.06.2009 r.

 

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn :

 

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

 

 

1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

 

- dysponują odpowiednimi dopuszczonymi aktualnie do ruchu środkami transportu w postaci minimum 3 autobusów,

 

- wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi  kwalifikacje wymagane przepisami prawa,

 

1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. W przypadku,  gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się,   aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24    ust. 1 i 2 ustawy.  

 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

 

3.1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

 

3.2 zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

 

3.3 pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

 

3.4 jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń  i dokumentów  - spełnia/nie spełnia.

 

 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

1.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

1.2 Parafowany projekt umowy

 

 

 

2.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

2.2 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

2.3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

 

2.4 Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 

2.5 Wykaz  niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportu, zgodnie z wymogami SIWZ

 

2.6 Polisę ubezpieczeniową, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów /NW/

 

2.7 kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z aktualnymi badaniami technicznymi

 

 

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców

 

 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:#61

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 

 

Cena 100%

 

1.       Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

 

C= Cmin/Cox100x100% gdzie  Cmin- cena  oferty z najniższą ceną, C o- cena oferty badanej.

 

2.       Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-09-23 do godz.10.15 w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

ul. Łódzka 17/21

 

99-200 Poddębice

 

Pokój nr: 116

 

 

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-09-23, o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

ul. Łódzka 17/21

 

99-200 Poddębice

 

Pokój nr: 201

 

                      

 

XIII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.               

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

 

 

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz   z  adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów.

 

 

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej .

 

 

 

                                                                             Burmistrz Poddębic

                                                                              Piotr Sęczkowski 

 

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>> SIWZ i zał. 1-4
>> Zał. 5 do SIWZ
>> Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty