Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-10-02 19:55
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:57
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:866
Wszystkie strony:1784144

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r. 

Nr sprawy: IGKM.341-33/08                                                 Poddębice, 2008-10-02

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  -  roboty budowlane.

 

 

 

Nazwa zadania:

 

 

 

Przebudowa pomieszczeń i budowa pochylni dla potrzeb wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

 

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Poddębice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Gmina Poddębice

 

ulica Łódzka 17/21

 

Kod Miejscowość  99-200 Poddębice

 

Strona WWW  www.poddebice.pl

 

E-mail gmina@poddebice.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00

 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

www.poddebice.pl oraz  www.poddebice.signform.pl/poddebice/

 

  

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice - nieodpłatnie.

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

 

Przedmiotem zmówienia są roboty budowlano – montażowe w zakresie przebudowy części pomieszczeń i budowy pochylni dla potrzeb wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego obejmujące:

 

I) etap I

 

1) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych;

 

2) wykonanie nowego wejścia do budynku (montaż drzwi aluminiowych);

 

3) wymiana okien;

 

4) wyburzenia ścian wewnętrznych w pomieszczeniach:

 

5) wykonanie nowych ścianek w pomieszczeniach wraz z zamurowaniem otworów drzwiowych;

 

6) przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o. ( wraz z zakupem osprzętu elektrycznego i białego montażu)

 

II) etap II

 

1) wykonanie robót budowlanych wewnątrz (m.in. posadzek z płytek gres, licowanie ścian płytkami, tynki nowe i uzupełnienie starych, wymiana drzwi wewnętrznych, itp.);

 

2) wykonanie robót malarskich;

 

3) wykonanie sufitu podwieszanego i obudowa elementów wskazanych w dokumentacji;

 

4) wykonanie pomieszczenia sanitarnego przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa kosztorys nakładczy, projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ

 

 

 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zmówienia ponosi Wykonawca.

 

 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.                                             

W takim przypadku wymagane jest podanie w Formularzu oferty zakresu robót powierzonych podwykonawcom do wykonania.

 

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:

 

45 00 00 00 – 7

 

45 31 00 00 – 3

 

45 31 51 00 -  9

 

45 33 00 00 – 9

 

45 33 11 00 – 7

 

45 40 00 00 – 1

 

45 42 10 00 – 5

 

45 44 21 00 – 8

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

  

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

   Etap I od dnia zawarcia umowy do 5 grudnia 2008 r.

 

   Etap II od dnia zawarcia umowy do 29 grudnia 2008 r.

 

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn :

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2.Wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej  1 robotę o podobnym charakterze.

 

3 Udzielą co najmniej 36 miesięcznej gwarancji

 

4.Wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania robót w specjalności budowlanej  i  instalacyjnej oraz są członkami Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa,

 

5.W przypadku,  gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się,   aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24    ust. 1 i 2 ustawy.

 

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń  i dokumentów  -    spełnia/nie spełnia.

 

 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

1.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

1.2) Kosztorys nakładczy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

1.3) Parafowany projekt umowy.

 

 

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

 

2.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

2.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

2.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

 

2.4) Polisę oc, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

2.5) Wykaz wykonanych robót  w ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie.

 

2.6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

 

2.7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania robót w specjalności budowlanej  i  instalacyjnej oraz  dokumenty potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.                  

 

2.8) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z której wynika, że Wykonawca ma zabezpieczone środki na realizację zamówienia.

 

2.9) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

2.10) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

 

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców

 

 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 

 

Cena 100%

 

1.       Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

 

C= Cmin/Cox100x100% gdzie  Cmin- cena  oferty z najniższą ceną, C o- cena oferty badanej.

 

2.       Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-10-23 do godz.9.00 w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

ul. Łódzka 17/21

 

99-200 Poddębice

 

Pokój nr: 116

 

 

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-10-23, o godz. 09.15 w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

ul. Łódzka 17/21

 

99-200 Poddębice

 

Pokój nr: 201  

 

             

 

XIII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

               

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz   z  adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów.

 

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

 

 

 

 

 

                                                                          Burmistrz Poddębic

                                                                           Piotr Sęczkowski

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>> SIWZ
>> Załącznik nr 1
>> Załącznik nr 2
>> Załącznik 3
>> Załącznik nr 4
>> Załącznik nr 5
>> Załącznik nr 6
>> Załącznik nr 7
>> Załącznik nr 8
>> Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty