Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-04-04 08:26
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:49
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1183
Wszystkie strony:1784110

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka) 
 


O G Ł O S Z E N I E


Burmistrza Poddębic z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowych

położonej w budynkach komunalnych w Poddębicach.

Stosownie do Zarządzenia Nr 185Burmistrza Poddębic z dnia 27.03.2008r. oraz § 3 ust.1, § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. Nr 207, poz. 2108 / ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanych w wykazie nieruchomości lokalowych na niżej przedstawionych warunkach:

W Y K A Z

lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Poddębice przeznaczonego do sprzedaży w ramach przetargu ustnego nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu na których został usytuowany budynek.Położenie

lokalu


Numer

lokalu


Części składowe

lokalu


Pow.

użytk.

lokalu

m.kw.


Udział ułamkowej

części gruntu


Nr

Kw

Cena

wywoław.

lokalu i części

wspóln zł

Cena

wywoław.

ułamkow.

części

gruntu zł

Wysok.

opłaty

rocznej

/25%/

Wysok.

opłaty

rocznej

/1%/


Poddębice

ul.Grunwaldzka 2

IV piętro29

3 pokoje,

kuchnia,

przedpokój,

łazienka z wc,

komórka


63,006,45


63m2./3466m2

w dz.Nr 61/5, 62/7i 204/3 o pow. 1441 m.kw.1694795.000,-1.000,-

/w tym VAT

180,33,-zł/


250,-

/ w tym VAT

45,08,- zł/


10,-

/w tym VAT

1,80,- zł/

Postąpienie wynosi 960,- złotych.

Sprzedaż w/w lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej na podstawie protokółu z przetargu za cenę osiągniętą w tym przetargu.

Powyższa nieruchomość lokalowa nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2008r. /czwartek / o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach ul. Łódzka Nr 17/21 /pokój Nr 116 I piętro/.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą gotówką na rachunek Urzędu Miejskiego w Poddębicach o nazwie Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr 87 9263 0000 0000 0013 2000 0005 w terminie do dnia 10.05.2008r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej i ułamkowej części gruntu tj. 9.600,- złotych.

Wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu za wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika wygrywającego przetarg tj. osobę która zaoferowała najwyższą cenę.

Wadium to zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Ustala się postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej i ułamkowej części gruntu z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ustala się pierwszą opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntu w wysokości 25% ceny osiągniętej w przetargu oraz opłatę roczną w wysokości 1% ceny.

Opłata roczna może być aktualizowana w okresach nie krótszych niż jeden rok.

Ostateczny termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości upływa do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Niedotrzymanie tego terminu bądź uchylanie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

Szczegółowych informacji dot. przeprowadzenia przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki tut. Urzędu /pokój Nr 106 I piętro tel. 0 – 43 678 - 25 - 80 wew. 228/.