Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

SIWZ

Załacznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ - wymagania ogólne

Załącznik nr 9 do SIWZ - oczyszczenie

Załacznik nr 9 do SIWZ - odtworzenie trasy

Załącznik nr 9 do SIWZ - podbudowa

Załącznik nr 9 do SIWZ - profilowanie

Załącznik nr 9 do SIWZ - warstwa ścieralna

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-05-07 16:44
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:50
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:825
Wszystkie strony:1784113

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie o zamówieniu: Malenie 

 

 

Nr sprawy: IGKM.341-5/08                                                 Poddębice, 2008-05-05

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  -  roboty budowlane.

 

 

 

 

Nazwa zadania: Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej Uniejów-Szadek-Łask przez wieś Malenie

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (  t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,                  poz. 1655) Gmina Poddębice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

 

Gmina Poddębice

 

 

ulica Łódzka 17/21

 

 

Kod Miejscowość  99-200 Poddębice

 

 

Strona WWW  www.poddebice.pl

 

 

E-mail gmina@poddebice.pl

 

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00

 

 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

 

www.gmina@poddebice.pl

 

 

  

 

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice - nieodpłatnie.

 

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi o długości 0.975 km polegająca na:

 

 

- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm,                             o powierzchni 4111,16 m2,

 

 

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 na powierzchni 4111,16 m2,

 

 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 4006,16 m2.

 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa kosztorys nakładczy, dokumentacja techniczna oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki  do SIWZ.

 

 

 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.                                              
W takim przypadku wymagane jest podanie w Formularzu oferty zakresu robót powierzonych podwykonawcom do wykonania.

 

 

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:

 

 

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

 

 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

 

 

45233141-9   Roboty w zakresie konserwacji dróg                  

 

 

45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni

 

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

 

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

  

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

 

   Od daty podpisania umowy do 31 lipca 2008 roku.

 

 

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn :

 

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

 

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

 

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

 

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

2.Wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej  1 robotę o podobnym charakterze,

 

 

3.Wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do kierowania i nadzorowania pracami w zakresie budowy dróg  oraz są członkami okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

 

4.Wykonawca i ewentualny podwykonawca muszą dysponować co najmniej:

 

 

- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM),

 

 

- ładowarka kołowa 1,25 m3,

 

 

- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM),

 

 

- walec statyczny samojezdny,

 

 

- walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t,

 

 

- walec wibracyjny samojezdny,

 

 

- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t,

 

 

- zagęszczarka wibracyjna,

 

 

- ubijak spalinowy

 

 

- żuraw samochodowy,

 

 

- samochód skrzyniowy,

 

 

- samochód dostawczy,

 

 

- samochód samowyładowczy 5 t,

 

 

- samochód samowyładowczy 5-10 t,

 

 

- wibrator powierzchniowy,

 

 

- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m.

 

 

5.W przypadku,  gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się,   aby żaden         z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24    ust. 1 i 2 ustawy.

 

 

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału                                       w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń  i dokumentów  -    spełnia/nie spełnia.

 

 

7. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

 

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

 

2) Kosztorys nakładczy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

 

3) Parafowany projekt umowy 

 

 

8. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

 

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

 

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

 

 

4) Polisę oc, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

 

5) Wykaz wykonanych robót  w ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

 

 

6)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni oraz posiadają dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

7) Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia jakimi dysponuje Wykonawca i ewentualny podwykonawca.

 

 

8) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z której wynika, że Wykonawca ma zabezpieczone środki na realizację zamówienia.

 

 

9) Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN

 

 

- w pieniądzu, przelewem na rachunek nr 33 9263 0000 0000 0013 2000 0007 lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Poddębicach.

 

 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 

 

-  w gwarancjach ubezpieczeniowych,

 

 

-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 

 

 

    9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U.                    

 

 

    Nr 109, poz. 1158, z późn. zm./

 

 

przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

 

 

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 

 

 

Cena 100%

 

 

1.       Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

 

 

C= Cmin/Cox100x100% gdzie  Cmin- cena  oferty z najniższą ceną, C o- cena oferty badanej.

 

 

2.       Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-05-28 do godz.10.00

 

 

  w siedzibie zamawiającego

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

Ul. Łódzka 17/21

 

 

99-200 Poddębice

 

 

Pokój nr: 116

 

 

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-05-28, o godz. 10.00

 

 

  w siedzibie zamawiającego

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

Ul. Łódzka 17/21

 

 

99-200 Poddębice

 

 

Pokój nr: 201

 

 

                      

 

 

XII. Termin związania ofertą

 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.               

 

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

 

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej

 

 

 

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz   z  adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

 

Nie zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów

 

 

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

 

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

 

 

  

 


                                                                   Burmistrz Poddębic
                                                                    Piotr Sęczkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>> SIWZ
>> Załacznik nr 3 do SIWZ
>> Załącznik nr 8 do SIWZ
>> Załącznik nr 9 do SIWZ - wymagania ogólne
>> Załącznik nr 9 do SIWZ - oczyszczenie
>> Załacznik nr 9 do SIWZ - odtworzenie trasy
>> Załącznik nr 9 do SIWZ - podbudowa
>> Załącznik nr 9 do SIWZ - profilowanie
>> Załącznik nr 9 do SIWZ - warstwa ścieralna
>> Załącznik nr 4 - projekt umowy
>> Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty