Strona główna
Menu:
Urząd Miejski
Poradnik Interesanta Jak załatwić sprawe?
OGŁOSZENIA

PRZETARGI GMINNE

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA PODDĘBIC

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Poddębice oczekujące na nowego opiekuna

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 11.01.2010r. godz. 12.00

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach w dniu 30 listopada 2009r. godz. 11.00

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI, OGŁOSZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE BURMISTRZA

Ogłoszenia MGOPS

Planowany porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.04.2010r. godz. 13

Obwieszczenie Komisji Okręgowej z dnia 14.03.2011r.

Archiwum 2007

Archiwum 2010

Obwieszczenia Wójta Gminy Dalików

Archiwum 2009

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach - 26.10.2009r. godz. 14

Obwieszczenia inne

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2008

Ogłoszenie o zamówieniu artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu - naprawa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu - paliwo

Ogłoszenie - paliwo 2 przetarg

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę

Informacja Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2008 r.

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (Pudłów Nowy)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Grunwaldzka)

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic z dnia 28.03.2008 r. (ul. Partyzantów, Leśna, Pogodna)

Ogłoszenie o zamówieniu: Kolonia Niewiesz - Sempółki

Ogłoszenie o zamówieniu: Malenie

Nabycie lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier

Informacja o realizacji programu "Pokonuję trudności, odkrywam siebie"

Przetarg - Pudłów Nowy i ul. Partyzantów w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - Plac Kościuszki w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Północna w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Młynarska w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 15.07.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kraina bez barier - postępowanie z dnia 25.07.2008 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Niewieszu i Panaszewie

Informacja o realizacji programu "Równaj do najlepszych"

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa stacji uzdatniania wody w Poddębicach

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wyzwolenia i ul. 22 Lipca

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kosmonautów

Ogłoszenie o zamówieniu - prace w parku

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ogrodowa

Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sobieskiego

Ogłoszenie o zamównieu - modernizacja drogi w Zagórzycach

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Byczyna

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Nowy Pudłów

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poddębice na lata 2008-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - stacja uzdatniania wody - postępowanie z dnia 4.09.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup samochodu

Ogłoszenie o zamówieniu - dowozy uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu - droga Praga

Ogłoszenie o zamówieniu - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - postępowanie z dnia 2.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - udzielenie kredytu

Ogłoszenie o zamówieniu - zarządzanie budynkami mieszkalnymi

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie porządku i czystości

Informacja dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o programie pilotażowym "Uczeń na wsi"

Ogłoszenie o dofinansowaniu podręczników 2008

Ogłoszenie o przystąpieniu

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieszu

Ogłoszenie MGOPS Poddębice

Archiwum 2011

Oświadczenia majątkowe
Działalność Gminy
Jednostki organizacyjne Gminy Poddębice
Jednostki Pomocnicze Gminy
Mienie Komunalne
Współpraca i Kontakty
Budżet
Plany i Programy
BIP
Prawo
Rejestr Instytucji Kultury
Wybory
Podmioty:

Redaktor strony
Arkadiusz Charuba
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-08-06 20:22
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 11:52
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1192
Wszystkie strony:1784127

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21
telefon: (0-43) 6782580
fax: (0-43) 6783995
e-mail: gmina@poddebice.pl
strona: www.poddebice.plOgłoszenie o zamówieniu - budowa boiska wielofunkcyjnego 

Nr sprawy: IGKM.341-17/08                                                Poddębice, 2008-08-06

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  -  roboty budowlane.

 

Nazwa zadania:

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej  w Poddębicach

 

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Poddębice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

 

 

Gmina Poddębice

 

 

 

ulica Łódzka 17/21

 

 

 

Kod Miejscowość  99-200 Poddębice

 

 

 

Strona WWW  www.poddebice.pl

 

 

 

E-mail gmina@poddebice.pl

 

 

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00

 

 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

 

 

www.poddebice.pl oraz  www.poddebice.signform.pl/poddebice/

 

 

 

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice - nieodpłatnie.

 

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

 

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

 

 

 

Roboty budowlano – montażowe w zakresie budowy  wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży  o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej („tartan”) o wymiarach  24,00 x 44,00m (powierzchnia 1056 m2) przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, obejmującego:

 

 

 

1/ wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska,

 

 

 

2/ wyznaczenie  czterech boisk do rozgrywek  w następujących dyscyplinach sportowych:

 

 

 

piłki ręcznej – boisko o wymiarach 20,00x 40,00 m, koszykówki  - dwa boiska o wymiarach 13,00 x 24,00 m każde, siatkówki  - jedno boisko o wymiarach 9,00 x 18,00 m,

 

 

 

2/wykonanie ogrodzenia,

 

 

 

3/wykonanie odwodnienia płyty boiska,

 

 

 

5/oświetlenie boiska.

 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa kosztorys nakładczy, dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ

 
Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zmówienia ponosi Wykonawca.

 

 

 

 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.                                             
W takim przypadku wymagane jest podanie w Formularzu oferty zakresu robót powierzonych podwykonawcom do wykonania.

 

 

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:

 

 

 

45 21 22 21 - 1

 

 

 

45 31 61 00 – 6

 

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

 

 

Od daty podpisania umowy do 30 listopada 2008 roku.

 

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

 

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn :

 

 

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

 

 

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

 

 

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

 

 

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

2.Wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej  1 robotę o podobnym charakterze,

 

 

 

3.Wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do kierowania i nadzorowania pracami w zakresie budowy dróg  oraz są członkami okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa,

 

 

 

4.W przypadku,  gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się,   aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24    ust. 1 i 2 ustawy.

 

 

 

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń  i dokumentów  -    spełnia/nie spełnia.

 

 

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

 

 

 

2) Kosztorys nakładczy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

 

 

 

3) Parafowany projekt umowy 

 

 

 

4) Potwierdzenie wniesienia wadium.


Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

 

 

 

 

 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

 

 

 3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

 

 

 

 4) Polisę oc, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

 

 

5) Wykaz wykonanych robót  w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane

 

 

 

6) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych

 

 

 

7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, a w szczególności:

 

 

 

- w zakresie robót drogowych,

 

 

 

- sieci i instalacji wod-kan,

 

 

 

- sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 

 

 

oraz zaświadczenia wydane przez właściwa izbę samorządu zawodowego / Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa/ potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby

 

 

 

8) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z której wynika, że Wykonawca ma zabezpieczone środki na realizację zamówienia.

 

 

 

9) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

 

 

10) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN

 

 

 

- w pieniądzu, przelewem na rachunek nr 33 9263 0000 0000 0013 2000 0007 lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Poddębicach.

 

 

 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 

 

 

-  w gwarancjach ubezpieczeniowych,

 

 

 

-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm./ przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

 

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 

 

 

 

Cena 100%

 

 

 

1.       Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

 

 

 

C= Cmin/Cox100x100% gdzie  Cmin- cena  oferty z najniższą ceną, C o- cena oferty badanej.

 

 

 

2.       Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-08-27 do godz.9.45 w siedzibie zamawiającego

 

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

 

Ul. Łódzka 17/21

 

 

 

99-200 Poddębice

 

 

 

Pokój nr: 116

 

 

 

 

 

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-08-27, o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego

 

 

 

Urząd Miejski w Poddębicach

 

 

 

Ul. Łódzka 17/21

 

 

 

99-200 Poddębice

 

 

 

Pokój nr: 201

                    

 

 

 

 

XII. Termin związania ofertą

 

 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.      
         

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

 

 

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej

 

 

 

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz   z  adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

 

 

Nie zamierza się ustanowić dynamiczny system zakupów

 

 

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

 

 

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Burmistrz Poddębic
                                                                            Piotr Sęczkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dostępne podkategorie:
 
>> SIWZ
>> Załącznik nr 1
>> Załącznik nr 2
>> Załącznik nr 3
>> Załącznik nr 4
>> Załącznik nr 5
>> Załącznik nr 6
>> Załącznik nr 7
>> Załącznik nr 8
>> Załącznik nr 9
>> Załącznik nr 10
>> Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty